Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Kowalski, akowalski@st1.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8180405. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy posiada wejście główne od strony ul. Kościelnej 3. Budynek dostępny w godzinach otwarcia placówki. Wejście główne jest kontrolowane przez domofon. Wejście od ul. Kościelnej 3 posiada bariery architektoniczne, zlikwidowane poprzez instalację windy dla niepełnosprawnych. Przejście do części użytkowej budynku prowadzi przez portiernię. Placówka posiada drugie wejście od strony podwórza dostępne po przejechaniu przez bramę wjazdową na plac z miejscami parkingowymi. Wejście od podwórza nie posiada barier architektonicznych. Budynek posiada także bramę przejazdową od ul. Kościelnej 3 do podwórza wraz z wejściem z barierami architektonicznymi w przejeździe, które likwiduje schodołaz dla niepełnosprawnych.
 2. Budynek wyposażono w windę dla niepełnosprawnych od strony ul. Kościelnej 3. Korytarze, schody i winda wewnętrzna znajdująca się wewnątrz budynku są ogólnodostępne, są oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. Winda wewnętrzna pozwala na poruszanie się od parteru do trzeciego piętra budynku. Do użytku dostępny jest także schodołaz dla niepełnosprawnych, likwidujący bariery architektoniczne w formie schodów tam gdzie występują i nie są zlikwidowane w inny sposób.
 3. Dostosowanie obiektu wyraża się poprzez oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką, wyposażeniem placówki w windę dla niepełnosprawnych, windę w budynku oraz schodołaz dla niepełnosprawnych, oznakowanie w języku Braille'a, ścieżki naprowadzające, pola uwagi.
 4. Miejsce do parkowania dla osoby niepełnosprawnej wyznaczono na podwórzu przy wejściu do budynku. Dostęp na podwórze poprzez bramę wjazdową.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 6. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy nie posiada aplikacji mobilnych.